Skip til hoved indholdet
    Hjem Pædagogik

Pædagogik

Pædagogisk grundlag og læreplan.

  • Om det pædagogiske grundlag i Lunden gælder det, at det at være barn har en værdi i sig selv. Derfor værner vi i Lunden om børns ret til at være børn, til at være forskellige, og til at udvikle sig i forskelligt tempo.

  • I Lunden er der fokus på at drage omsorg for børnene og samtidig stimulere og udfordre dem - for at understøtte deres trivsel, læring og udvikling.

  • I Lunden afspejler det sig i en dagligdag, hvor barnet er aktivt deltagende - og hvor værdier og viden forankres i egen personlighed.
  • Lundens pædagogiske praksis tager afsæt i nye styrkede læreplaner. Særligt har vi fokus på børnesyn, legens betydning og forældresamarbejde.

Læs mere om vores styrkede pædagogiske læreplan. På den måde sikre vi at komme hele vejen rundt om barnet / børnegruppen i den pædagogiske praksis.

Sådan arbejder vi med:

At være barn har værdi i sig selv - og hvert enkelt barn i Lunden skal vide, at de har betydning for fællesskabet blot ved at være den de er.

I Lunden støtter vi børnene i deres muligheder for at handle aktivt i deres eget liv, idet vi tror på, at børnene er eksperter i deres eget liv. Børn skal derfor høres og tages alvorligt som et led i en dannelsesproces og demokratisk forståelse.

Legen har en værdi i sig selv og er en gennemgående del af det at være i Lunden.

Legen er en umiddelbar, spontan og frivillig aktivitet, og i legen sker meget læring.

Legen er vigtig, fordi det er barnets mest oplagte rum til at udvikle selvbestemmelse og evne til at opnå større indflydelse på eget liv.

Børn skal have mulighed for at være en del af både større og mindre børnefællesskaber, og barnet skal lære, at det har værdi for fællesskabet blot ved at være den, som det er.

I Lunden indgår børn i et socialt fællesskab sammen med andre børn og voksne.

De konkrete børn og voksne, der er til stede i Lunden, er fælles om at skabe det sociale rum, hvorigennem de enkelte børn lærer og udvikler sig - det kalder vi det pædagogiske læringsmiljø. Sammen med det pædagogiske personale har de andre børn betydning for, hvilke erfaringer det enkelte barn gør sig, når det er i Lunden.

Al leg, dannelse og læring sker i et socialt samspil med de øvrige børn og voksne i Lunden. Hver dag skal der være plads til, at det enkelte barn både kan vise initiativ og være aktivt deltagende samtidig med, at fællesskabet skaber rum til alle, nye relationer og mulighed for at prøve forskellige positioner, med videre.

Tydelige overgange i børns liv er med til at skabe tryghed for barnet. Dette gælder både overgangen fra hjem til vuggestue, fra vuggestue til børnehave samt fra børnehave til SFO og skole.

Sammenhæng handler blandt andet om at understøtte børns sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed, med videre

I Lunden samarbejder vi primært med Ole Rømer skolen. Men alle børn i Lunden får naturligvis en grundig overlevering, inden de starter i skole. Denne overlevering foregår naturligvis efter samtykke med forældre, som altid er velkomne til at deltage ved overleveringen.

I det daglige

Vi benytter ofte Ole Rømer skolens forskellige faciliteter. Vi besøger også gerne tandplejen eller sundhedsplejersken ligesom vi ofte benytter deres udearealer til forskellige lege- og læringsforløb.

Op til skolestart har Lundens ”storegruppe” et særligt tilrettelagt forløb, hvor SFO'en besøger Lunden, og hvor de kommende ”skolestartere” besøger SFO'en og skolen.

Vi arbejder ud fra et fælles tema: ’Her er jeg i fællesskabet’, og ud fra dette udarbejder Lunden en børneprofil på hvert enkelt barn, som tager udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer. Desuden beskriver personalet, hvordan vi løbende har arbejdet med de forskellige læreplanstemaer, så SFO'en kan arbejde videre med det, som barnet allerede genkender.

I Lunden arbejder vi meget tematisk med: ’Her er jeg i fællesskabet’.

Projektet handler om at folde sproget ud, og det tager afsæt i den nye styrkede læreplan. Vi har fokus på børnesyn, legens betydning samt forældresamarbejde. Vi har særligt fokus på, at de voksne skal være tydelige sproglige rollemodeller, som børnene kan spejle sig i for på denne måde at udvikle et nuanceret sprog, samt at skabe fælles oplevelser, som kan omsættes til leg og læring.

Det pædagogiske arbejde dokumenteres dagligt på de enkelte stuer.

Nedenfor kan du se, hvordan du se de 6 læreplanstemaer og, hvordan vi igennem vores læringsmiljø i Lunden søger at understøtte barnet/børnegruppen i hvert enkelt tema:

Alsidig personlig udvikling

Vores tilgang til børnenes alsidige personlige udvikling tager udgangspunkt i deres egne interesser og engagement. Vi søger at følge børnenes spor, og derigennem udfordre og løfte dem gennem succes og anerkendelse af deres indsats og deltagelse. Vi bestræber os på at have åbne døre og stor variation af tilbud, således at de pædagogiske læringsmiljøer understøtter børnenes deltagelseskompetencer. Det er personalets ansvar at invitere børnene til at udtrykke sig om deres oplevelser i hverdagen.

Vores vigtigste teoretiske tilgang til børnenes personlige udvikling er `zonen for nærmeste udvikling´. Fokus ligger i at finde ud af hvad børnene selv kan, hvad de kan med hjælp og hvad de ikke kan med hjælp. I Lunden skal børnene gøre hvad de selv kan, og så målretter vi den pædagogiske indsats på de ting som de kan med hjælp. Det handler om at styrke deres selvværd.

Børnene hører til på én stue, som er deres primære base og med deres faste kendte voksne. Her holder vi morgensamling og spiser alle måltider sammen. Derudover kan børnehavebørnene bevæge sig mellem stuerne og søge deres venner gennem dagen. Børnene lærer gennem deres tid i Lunden, at alle har værdi, og både børn og voksne kan noget forskelligt. Vi lærer at se på hinandens og egne styrker. Børnene lærer gennem dialog at blive medinddraget og være en del af fællesskabet.

Børnene skal påskønne og lære hvem de er, og hvad de kan blive til.

Social udvikling

I Lunden lægges der stor vægt på børns venskaber. Vi vurderer det helt centralt for børnenes læring, trivsel, udvikling og dannelse, at de får gode venner i børnefællesskabet. Det er blandt andet gennem børnefællesskabet, at de styrker deres sociale intelligens. Børnene styrkes i at udvise omsorg og empati for deres venner og hjælpes og guides af voksne, til at sætte ord på følelser. Fordelingen af børn, når vi arbejder gruppeopdelt, baseres derfor også på legerelationer og ikke kun deres faglige udvikling.

Vi har fælles aftalte rammer for flere rutineprægede ting, som fx fødselsdagene og samlingerne. Dette med udgangspunkt i, at fælles traditioner er med til at skabe samhørighed i hele huset og ikke kun på stuerne. 

Kommunikation og sprog

Vi arbejder fokuseret med børnenes sproglige udvikling gennem hele dagen i Lunden. Vi lægger vægt på at fortælle hvad der skal ske, og sætte ord på alt hvad vi gør med børnene. I vuggestuen arbejder vi med Babytegn, som understøtter der før-sproglige kommunikation.

Vi holder dagligt samling, hvor vi synger navnesang og gennemgår dagen. Gennemgange understøttes visuelt, så vi bedst muligt kan sikre, at også de sprogligt udfordrede børn kan følge med i hvad der skal ske alligevel.

Vi prioriterer dialogen med børnene højt, og øver turtagning når vi har en samtale. På den måde får børnene mulighed for at udtrykke deres behov, og hvad der ellers fylder i deres liv.

I børnehaven arbejder vi med Lydbyen. Har tages tematikker ud, som i perioder agerer som skabelon for den daglige pædagogiske praksis. Fx kunne det være temaet ”hos bageren”. I den næste tid besøger børnene den lokale bager og snakker om hvad de har set. De prøver selv at bage forskellige ting, synge sange som ”der bor en bager”, lege bagerforretning osv.

Målet er, at det pædagogiske læringsmiljø understøtter børnenes sprogudvikling så de bedre kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.

Centralt for sprogarbejdet i Lunden er værdisætningen; ”Vi siger hvad vi gør og vi gør hvad vi siger”. Dette betyder, at vi husker hele tiden at sætte ord på de ting vi gør i hverdagen, og at vi altid er bevidste om vores opgave som rollemodeller for børnene.

Krop, sanser og bevægelse

Vi har en rummelig tumlesal, som er fyldt med gynger, faldunderlag og skummoduler. Den bruges rutinemæssigt, så alle stuerne anvender den til målrettede pædagogiske aktiviteter mindst en formiddag om ugen. Foruden dette tages den mere eller mindre dagligt i brug, som et læringsrum hvor der er plads til, at børnene udfolder sig fysisk. Målet om eftermiddagen er at skabe ro og tid til fordybelse på stuerne, ved at give plads til larm og bevægelse på enten legepladsen eller i salen.

I vuggestuen arbejder vi med krop, sanser og bevægelse gennem ”Trille & Tumle”, som er en del af Udviklingsrejsen. Trille & Tumle er et kompetenceudviklingsforløb, hvor personalet undervises og guides i motorisk udvikling af vuggestuebørn, gennem forskellige legeaktiviteter.

På legepladsen er der rig mulighed for og plads til bevægelse. Vi har en bred flisegang hele vejen rundt om legepladsen, som børnene flittigt bruger til at cykle rundt på. Vi har flere trampoliner, gynger, en stor sandkasse, en forholdsvis ny legeplads med tilsvarende nyt gummi-faldunderlag og et større grønt område med en bakke, træer og en lang række buske som er store nok til at børnene kan lave huler inde i dem. Målet er, at det pædagogiske læringsmiljø understøtter alle børnene i udforske og eksperimentere med mange forskellige måder at bruge kroppen på.

Natur, udeliv og science

I Lunden er alle børn ude hver dag. Hvor meget vi er ude, afhænger af mange ting, men det er sjældent mindre en halvanden time, og oftest meget mere. Det vigtigste for os er, at børnene finder glæde ved at være ude. I den forbindelse arbejder vi også med de fire årstider, og de traditioner, højtider og aktiviteter som kendetegner dem.

Vi arbejder målrettet pædagogisk i mindre grupper om formiddagen. I den forbindelse er der stort set altid en gruppe på tur. Frekvensen af turene for de enkelte børn er til tider periodevis, da turene ikke alene er målet i sig selv. Alle børnegrupper er dog på ture ud af huset jævnligt.

Vi ser det som en af de fornemmeste pædagogiske opgaver i den nyere tid at lære børnene at værne om naturen og kloden. Målet er, at børnene trives i og glædes ved at være i naturen. Tesen er, at vi passer på det vi holder af.

Kultur, æstetik og fællesskab

Vi har fokus på at udvikle børnenes skabende kraft, ved at have fokus på processer fremfor produkter. De pædagogiske mål for kultur, æstetik og fællesskab tager derfor udgangspunkt i børnenes og personalets interesser.

Daginstitution Lunden
Gadehavegårdsvej 1 D
2630 Taastrup

Telefon: 43 35 33 42

Pædagogisk leder: Jannick Woythal
E-mail: jannickwoy@htk.dk 

Klyngeleder: Helle Lundstein
E-mail: HelleLu@htk.dk

Mandag - torsdag:
Klokken 06.30 - 17.00

Fredag:
Klokken 06.30 - 16.30

Lukkedage